Moje portfolio

polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY FOTOGRAFIA AGNIESZKA CISZEWSKA1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Usługodawcą (Fotografem) a zarazem Administratorem danych osobowych zbieranych podczas sesji fotograficznej jest AGNIESZKA CISZEWSKA prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą FOTOGRAFIA AGNIESZKA CISZEWSKA (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji to: 44-187 BOROWIANY, ul. POD BOREM 65), a wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem: NIP 631-224-44-59 oraz REGON 241678037.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .

1.3. Administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usługi (wykonaniu sesji fotograficznej studyjnej lub plenerowej, fotoreportażu) oraz zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów (fotoproduktów wykonanych ze zdjęć z sesji) oraz ich dalszego dostarczenia do Klienta.

2.1.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2. Odbiorcy danych osobowych:

2.2.1. W przypadku Klienta, który wybierze sposób dostawy wykonanych produktów przesyłką pocztową lub przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.2. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer konta bankowego, data urodzenia. W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.4. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku Usługodawcy (Klienta), a także/lub małoletnich dzieci, oraz dzieci, dla których jest opiekunem prawnym, na potrzeby dokonania sesji fotograficznej. Każde zdjęcie poddawane jest autorskiej obróbce celem przekazania kompletnej pracy, zgodnie z pomysłem i estetyką Usługobiorcy (Administratora).

2.4.1 W przypadku Klienta, który wybierze Produkty (Fotoprodukty z oferty Usługobiorcy), Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta (w tym wizerunek), w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania usługi, wybranemu poddostawcy (fotolab, drukarnia, portal do przesyłania zdjęć) realizującemu zlecenie Administratora.

2.4.2 Zdjęcia z wizerunkiem Usługodawcy (Klienta) lub dzieci o których mowa w pkt. 2.4., bez odrębnej zgody Usługodawcy (Klienta) nie będą sprzedawane innym podmiotom gospodarczym.

2.5. Po wyrażeniu zgody na publikację wizerunku Usługodawcy (Klienta) oraz dzieci o których mowa w pkt. 2.4, Administrator będzie mógł publikować zdjęcia z sesji na stronach www w celach reklamowych i marketingowych własnej działalności fotograficznej, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Usługodawcy (Klienta), a także bez dodatkowych roszczeń finansowych ze strony Klienta.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę www Usługobiorcy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).

3.2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalność strony www, którą się przegląda.

3.3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez stronę www Usługobiorcy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

3.4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1 Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy (Klienta) jest konieczność realizacji zlecenia/umowy, której Usługobiorca (Klient) jest zleceniodawcą/stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

4.3. Dane osobowe (w tym wizerunek) Usługobiory (Klienta), a także/lub małoletnich dzieci, będą przetwarzane nie dłużej niż wymaga tego wykonanie Zlecenia, a przechowywane w kontrolowanych warunkach nie dłużej niż przez okres 5 lat.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługodawca (Klient) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz ich usunięcia.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, należy złożyć wniosek na adres korespondenycyjny Usługobiorcy (Administratora) lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: aga.ciszewska@wp.pl .

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Główna strona www Administratora czyli www.agnieszkaciszewska.plmoże zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie niniejszej strony.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające nieprawnemu pozyskaniu przez osoby nieuprawnione:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem przez fizyczne schowanie podpisanej dokumentacji poza zasięg osób nieuprawnionych.

6.3.2. Praca na certyfikowanych narzędziach oraz zabezpieczonych stronach www do obsługi zleceń Usługodawcy.

6.3.3. Praca na oprogramowaniu, dedykowanym wyłącznie Usługobiorcy.

7. ODWOŁANIA I SKARGI

7.1. W przypadku naruszenia przez Administratora przepisów ustawy o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), poprzez przesłanie jej na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

7.2. W kwestiach nieuregulowanych uzasadnienie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego.